Czechia

Relevant SDGs

This story meets one of the 17 Sustainable Development Goals from the United Nations.
This story meets one of the 17 Sustainable Development Goals from the United Nations.

Public libraries team up with primary schools to increase reading literacy

Veřejné knihovny spolupracují se základními školami za účelem zvyšování čtenářské gramotnosti

In the 2006 PISA survey, which tests 15-year-old students from all over the world in reading, mathematics and science, Czech pupils ranked only 21 out of 56 participating countries in reading skills. Therefore, supporting reading literacy has become an important issue for many stakeholders, including libraries and schools.

Ivana Hutařová, an active member of  the Club of Children’s Libraries, a division of the Association of Library and Information Professionals of the Czech Republic (Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky), came up with the idea of a project called “I am already a reader – Book for First Grader”. The project, which started in 2008, brings together libraries and schools to develop reading habits of primary school first-graders (age 6 to 7).

As part of the project, the children’s departments of public libraries organise events for school children, including library tours, reading sessions for both adults and children, meetings with book writers and illustrators, book discussions, and exhibitions. The number of events varies by library and number of school classes involved.

For all children who participate in the events there is something extraordinary to look forward to – a book prepared exclusively for them. Every year a brand new (previously unpublished) book title for children with original illustrations is produced which is not made available for sale for at least three subsequent years. So far, approximately 500,000 pupils have received the book.

In the past, the project was financially supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic and schools reached out to local libraries to collaborate in the project. Since 2011, the financing and implementation of the project is being organised through the Association. The partnership principle has been reversed; libraries undertake a more proactive role and it is now their initiative to get in touch with schools and work on the project together.

The number of project participants is increasing from year to year; in 2023, nearly 600 libraries and over 1,000 schools were participating. Working together towards the common goal has strengthened partnerships between local libraries and schools.

Lenka Kolářová, a librarian from children's department at Municipal Library in Ostrov, a town with a population of about 17,000, says: "Each year we are very enthusiastic about the project and look forward. It takes effort to organise, but the events are well received by the schoolteachers we cooperate with and, most importantly, by the children. Thanks to the project the number of children eager to read is increasing."

Daniela Strnadová, a primary school teacher from Valašské Klobouky, a town with nearly 5,000 inhabitants, underlines the importance of collaboration between teachers and librarians: "We try to make reading popular among our pupils, using a variety of methods, such as reading diaries. Therefore, we also very much appreciate the collaboration with our local public library on this project."

This project is an important example of how libraries, through strengthened partnership with schools, can contribute to achieving the country’s educational goals.

Last updated: 19 January 2024

V průzkumu PISA, který zjišťuje úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků, se v roce 2006 v oblasti čtenářské gramotnosti Česká republika umístila na ne zcela lichotivém 21. místě (průzkumu se celkem účastnilo 56 zemí). Podpora čtenářské gramotnosti se proto stala důležitou otázkou pro řadu zainteresovaných stran, včetně knihoven a škol.

Ivana Hutařová, aktivní členka Klubu dětských knihoven, což je sekce Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP), přišla s nápadem realizovat projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Projekt, který byl zahájen v roce 2008, je založen na spolupráci knihoven a škol s cílem rozvíjet čtenářské dovednosti žáků prvních tříd (tj. žáků ve věku šesti až sedmi let).

V rámci projektu pořádají dětská oddělení zapojených veřejných knihoven řadu akcí pro školáky, mj. exkurze po knihovně, společná čtení pro dospělé a děti, besedy se spisovateli a ilustrátory knih, diskuse o knihách a výstavy. Počet akcí v jednotlivých knihovnách se liší – odvíjí se od počtu zapojených tříd.

Všechny děti, které se akcí účastní, se mohou těšit na mimořádný dárek – tím je kniha připravená výhradně pro ně. Každý rok je pro děti vydána zbrusu nová (dříve nepublikovaná) knížka s ilustracemi, přičemž tento titul nelze v běžné knihkupecké síti koupit po období minimálně tří následujících let. Doposud knížku obdrželo přibližně půl milionu prvňáčků.

Zpočátku projekt finančně podporovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a spolupráci s knihovnami iniciovaly školy. Od roku 2011 financování a realizaci projektu zajišťuje SKIP. Princip spolupráce se změnil – nyní jsou to knihovny, které vystupují v aktivnější roli a jsou iniciátory spolupráce se školami.

Počet účastníků projektu rok od roku roste; v roce 2023 se projektu účastnilo téměř 600 knihoven a přes 1 000 škol. Spolupráce za účelem dosažení společného cíle přispěla k posílení partnerských vazeb mezi knihovnami a školami.

Lenka Kolářová, knihovnice z dětského oddělení Městské knihovny v Ostrově, což je město s přibližně 17 000 obyvateli, k tomu sdělila: „Každý rok se se nadšeně zapojujeme do projektu a těšíme se na něj. Je sice náročný, pokud se týká organizace, ale akce jsou velmi pozitivně přijímány učitelkami, s nimiž spolupracujeme, a – a to je nejdůležitější – dětmi samotnými. Díky projektu roste počet dětí, které se rády věnují čtení knih.“

Daniela Strnadová, učitelka ze základní školy z Valašských Klobouků, města s téměř 5 000 obyvateli, podtrhuje důležitost spolupráce mezi učiteli a knihovníky: „Snažíme se děti přimět ke čtení různými formami, např. čtenářskými deníky. Proto si také velice ceníme spolupráce s knihovnou na projektu.“

Projekt je důležitým příkladem toho, jak knihovny mohou – díky úzké spolupráci se školami – přispět k naplnění celostátních vzdělávacích cílů.

Naposledy aktualizováno: 19. ledna 2024

Contributor: Association of Library and Information Professionals of the Czech Republic / Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Published Date: 11 June 2019