Czechia

Relevant SDGs

This story meets one of the 17 Sustainable Development Goals from the United Nations.
This story meets one of the 17 Sustainable Development Goals from the United Nations.

“Start Life with a Book” project seeks to improve reading literacy

Projekt S knížkou do života si klade za cíl zlepšit úroveň čtenářské gramotnosti

Until recently, only a handful of Czech libraries offered special services to newborns, toddlers and preschool children and their parents or caregivers. Although the overall literacy rate in the Czech Republic basically reaches 100%, the PISA 2015 international survey clearly indicated that Czech students – compared to those from other OECD countries – were achieving below average results in reading literacy.

Therefore, the Association of Library and Information Professionals of the Czech Republic (Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky) started a project in 2018 called “Start Life with a Book” (S knížkou do života). It was inspired by the original Bookstart project founded by BookTrust in the United Kingdom in 1992. Its goal is to show parents of young children how reading is important for their children's intellectual and emotional development and, consequently, future employment.

The Association has provided all participating libraries with a standard package to be given to the parents. Every library adds a free library card or a voucher to get one and can add any other items it considers fit for the purpose, such as folding picture books or suitable toys. In the first year of the project, libraries received the package for free; starting from the second year, it is to be purchased for a modest fee.

The packages are distributed to parents at various occasions, most commonly the occasion of welcoming newborn citizens by the local authorities, at special events taking place in libraries or at maternity wards in hospitals.

An impressive number of 140 libraries have joined the project so far. As the result, libraries strengthened their links with local authorities and developed partnerships with local charities, and companies. The gift packages have been sponsored mostly by the Association’s partners, especially private enterprises but also by the Ministry of Culture of the Czech Republic.

Every participating library is expected to organise a minimum of four events for the children and their parents per year, which include activities such as reading, storytelling, creative activities, and movement. It is also expected that facilities such as baby feeding areas or changing stations are available – these can take a variety of forms, always depending on financial resources and spaces available.

According to a survey conducted in November 2018, 97% of libraries participating in the project report that parents and their children are interested in taking part in the future events. In many libraries, book clubs for parents with children under the age of five have been set up. During 2018, the participating libraries gave away approximately 10,000 packages.

Jana Benešová, library director from Jičín, a town with a population of about 16,000, has shared her experience: “The first event was well attended – overall, 17 babies with their parents came. All participants were very satisfied with the activities and all registered their children to the library, seven mothers also became library members themselves.”

Apart from parents and children, the project has been acknowledged by politicians, especially from the Senate. In 2018, the project received an award from the Czech Minister of Culture.

Donedávna pouze několik českých knihoven nabízelo speciální služby pro novorozence, batolata a předškolní děti a jejich rodiče nebo jiné osoby, které se o ně starají. Ačkoliv je prakticky 100 % obyvatel České republiky gramotných, výsledky mezinárodního průzkumu PISA 2015 naznačily, že čeští studenti – ve srovnání se studenty z jiných zemí OECD – dosahují v oblasti čtenářské gramotnosti podprůměrných výsledků.

V roce 2018 proto Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) zahájil projekt nazvaný S knížkou do života. Při jeho koncipování se inspiroval projektem Bookstart, který v roce 1992 začala ve Spojeném království realizovat tamější organizace BookTrust. Cílem projektu je přiblížit rodičům význam četby pro intelektuální a citový vývoj i budoucí uplatnění jejich dětí.

SKIP do všech knihoven zapojených do projektu distribuuje dárkové sady určené k předání rodičům. Každá knihovna k této sadě přidává bezplatnou čtenářskou legitimaci (nebo poukaz na ni) a může do sady doplnit cokoliv dalšího vhodného, např. leporela nebo hračky. V prvním roce realizace projektu knihovny obdržely dárkové sady zdarma, od druhého roku si je již musejí kupovat, jejich cena je však velmi přijatelná.

Rodičům jsou dárkové sady předávány při různých příležitostech, nejčastěji při vítání občánků, které organizují místní úřady, při speciálních akcích v knihovnách nebo v porodnicích.

Doposud se do projektu zapojilo úctyhodných 140 knihoven. Ty díky tomu zlepšují partnerské vztahy s místními úřady a získávají další partnery z řad místních neziskových organizací a firem. Dárkové sady sponzorují především partneři SKIP, zejména firmy, ale také Ministerstvo kultury ČR.

Každá zapojená knihovna má za jeden kalendářní rok za úkol uspořádat minimálně čtyři akce pro děti a jejich rodiče. Součástí akcí je čtení, vyprávění příběhů, tvůrčí aktivity a pohyb. Očekává se také, že knihovna nabídne místo na kojení (krmení), přebalovací pult a další vybavení, které může mít různou podobu (vždy v závislosti na finančních a prostorových možnostech).

Z průzkumu provedeného v listopadu 2018 vyplývá, že v 97 % knihoven účastnících se projektu mají rodiče a jejich děti zájem o účast na akcích. V řadě knihoven vznikly kluby pro rodiče a děti do věku pěti let. V roce 2018 bylo distribuováno přibližně 10 000 dárkových sad.

Jana Benešová, ředitelka knihovny z Jičína, což je město, v němž žije přibližně 16 000 obyvatel, své zkušenosti s projektem shrnuje následovně: „První akce byla hojně navštívena – celkem se svými rodiči dorazilo 17 miminek. Všichni zúčastnění byli s akcí velmi spokojeni a zaregistrovali své děti do knihovny; zapsalo se i sedm maminek.“

Kromě rodičů a dětí projekt chválí také političtí představitelé, zejména ze Senátu. V roce 2018 projekt získal cenu udělovanou českým ministrem kultury.

Contributor: Association of Library and Information Professionals of the Czech Republic / Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Published Date: 11 June 2019